Nieuws & Media . 9 Export 9 Luchthavenfonds draagt bij aan duurzame ontwikkeling en leefbaarheid

Luchthavenfonds draagt bij aan duurzame ontwikkeling en leefbaarheid

Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben vrijdag 30 juni gezamenlijk het Luchthavenfonds opgericht. De partijen storten samen 1,85 miljoen euro in het fonds voor de komende 3 jaar. Doel van het Luchthavenfonds is het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven.

Duurzame thema’s
De drie partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om het fonds vorm te geven. Met het geld dat beschikbaar komt financieren zij projecten binnen de thema’s klimaatvriendelijke luchtvaart, grondstofschaarste, omgeving & geluid, duurzame werkgelegenheid en bereikbaarheid & luchtkwaliteit. De projecten moeten daarnaast passen binnen het beleid van de partijen.

Lelystad Airport ziet meerwaarde in het oprichten van het Luchthavenfonds. “We zijn blij met de goede regionale samenwerking met provincie Flevoland en gemeente Lelystad, waardoor we het gebied op en rond de luchthaven een extra stimulans kunnen geven”, aldus Hanne Buis, directeur Lelystad Airport.

Gedeputeerde Jaap Lodders wil graag de ontwikkelingen aangrijpen om duurzaamheid en economie te stimuleren. “De omgeving van de luchthaven profiteert van dit fonds. Zo krijgt ‘De Lelystadse Boer’, waarin een 60-tal lokale agrariërs zich hebben verenigd, subsidie om diverse duurzame acties op touw te zetten en economische activiteiten te kunnen onderzoeken.”

De gemeente Lelystad draagt met behulp van het fonds graag bij aan de leefbaarheid voor de omwonenden. Wethouder Jop Fackeldey: “Met de plaatsing van een eerste geluidmeetsysteem bij de nabij wonende agrariërs monitoren we de frequentie en de mate waarin geluid als gevolg van vliegtuigbewegingen optreedt. En in hoeverre dit als hinder wordt beleefd. Met het systeem kunnen we de veroorzaker van geluidhinder achterhalen en zo nodig op aanspreken.”

Eerste projecten al van start
De samenwerkingspartners hebben de eerste projecten al goedgekeurd die een bijdrage uit het fonds ontvangen. Eén hiervan is het initiatief van De Lelystadse Boer. De agrariërs benutten het budget om te onderzoeken of de productie van bamboe als bio-based materiaal haalbaar is. Daarnaast ontwikkelen de agrariërs een app voor het leveren van voedsel aan lokale partijen en inventariseren ze potentiële zonne-energie-locaties. Ook de plaatsing van het geluidsysteem in goed overleg met de Club van Direct Omwonenden (CDO) is een voorbeeld van een project dat met gelden uit het Luchthavenfonds is gebeurd.

Project indienen
Iedereen, zowel particulier als organisaties, kan een project indienen bij een van de in het Luchthavenfonds deelnemende partners, zolang dit voldoet aan de voorwaarden. Het moet gaan om een samenwerkingsproject dat het belang van één partij overstijgt en er mogen geen andere financiële middelen beschikbaar zijn.

Lelystadse bijdrage
De bijdrage van gemeente Lelystad aan het fonds is opgenomen in de onlangs vastgestelde Kadernota 2018. In het najaar, bij het vaststellen van de begroting, neemt de gemeenteraad van Lelystad een definitief besluit over de Lelystadse bijdrage.

Meer informatie over het luchthavenfonds is te vinden op www.uitbreidinglelystadairport.nl/projecten/luchthavenfonds.