Nieuws & Media . 9 Algemeen 9 Lelystad Airport heeft geen negatieve invloed op landbouwgewassen

Lelystad Airport heeft geen negatieve invloed op landbouwgewassen

De luchthaven Lelystad heeft geen negatieve invloed op de voedselveiligheid in de omgeving van het vliegveld.. Ook zal bijvoorbeeld het gehalte zware metalen in de agrarische gewassen die in de omgeving verbouwd worden niet toenemen als er in de toekomst meer vliegbewegingen bij komen. Dit blijkt uit het monitorings-onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van het ‘Convenant monitoring en nadeelcompensatie voedselveiligheid in de omgeving van de luchthaven Lelystad’. De te verwachten trendontwikkeling op basis van de onderzoeksresultaten is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd

In het convenant is afgesproken dat de effecten van de uitbreiding van de luchthaven op de voedselveiligheid onderzocht zou worden, met betrekking tot verzoeken om schadevergoeding. Dit convenant is 31 maart 2015 door Gedeputeerde Staten van Flevoland, de Stichting Club Direct Omwonenden (CDO), de Luchthaven Lelystad N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondertekend.

Opzet onderzoek
Voor de monitoring is vanaf het voorjaar 2014 begonnen met een veldonderzoek dat een jaar heeft geduurd: een nulmeting in de omgeving van de luchthaven Lelystad en een referentiemeting in de omgeving van de luchthaven Bremen. De luchthaven Bremen is qua omvang en samenstelling van het luchtverkeer vergelijkbaar met de eindsituatie van de uitbreiding van Lelystad Airport met 45.000 vliegtuigbewegingen met grote toestellen. Bij beide veldonderzoeken is de depositie gemeten van zware metalen en polycyclische koolwaterstoffen (PAK’s) op voedselgewassen met een groot bladoppervlak die relatief snel componenten uit de lucht opnemen: spinazie en boerenkool.

Elke 5 jaar vervolgmeting
De begeleidingscommissie adviseert om de opzet van het monitoringsprogramma, zoals afgesproken in het Convenant voort te zetten en de komende jaren elke 5 jaar een vervolgmeting uit te voeren. De begeleidingscommissie bestaat uit de partijen die het convenant hebben ondertekend, het Centraal bureau Levensmiddelenhandel en RIKILT Wageningen UR. De provincie Flevoland is voorzitter van de begeleidingscommissie en heeft op 24 november 2015 haar advies aan de staatssecretaris van I&M uitgebracht Het advies van de begeleidingscommissie en het onderzoeksrapport waren in te zien via de site van de Alderstafel Lelystad, deze site bestaat niet meer.